aptemti

aptémti, -sta (àptema, àptemia), aptẽmo (àptemė, àptėmė) 1. SD3523, R, , Sut, Š, LL162,163, NdŽ, Skd žr. sutemti 1: Kol parėjom, i aptẽmo Pgg. Aptẽmusi buvo, kad besugrįžom Šts. Ai, kad aptẽmo: už karto kaip pekla! Trk. I teip aptẽmo vedum pareinant Als. Aptemo temo tamsi naktelė LTsI554. Kai vakaras aptemo, grįžau į namus . Idant teipo aptemtų Egipto žemėje, jeib būtų sučiupota BB2Moz10,21.pritemti: Jau aptẽmę buvo, kol ligi Palomenės daejau Plm. 2. intr. GNLuk23,45, Sut, N, K, Vrn pasidaryti tamsiam, netekti šviesumo: Aptemsta mėnuo R364, 488. Saulelė pasirodė ir vėl àptemė Sem. Buvo aptẽmę saulė ir mėnuo tris dienas, tris naktis Jnšk. Visas dangus aptẽmo, bus lytaus Pln. Visi plotai, žaliavę pavėne, aptẽmę A.Baran. Dievo darželis – netoli Sietyno ans eina, aptemusios krūva žvaigždelių DS162(Rs). Inejau klėtelėn – klėtelė aptemus, nematau mergelės LTR(Grv). Ir šeštą hadyną aptemo visa žemė BPI390. O tuojaus po suspaudimo anų dienų aptems saulė BtMt2,29. | prk.: Retai dangus, rūsčiai aptemęs, prašvinta ant našlės galvos Mair. Ir prablaivėjo mums aptemęs melsvasis tėviškės dangus E.Miež.patamsėti: Plaučiai aptemę, jau neilgas gyvenimas Ss. 3. žr. aptemdyti 1: Naktis dar ne visai aptẽmusi žemę Š. Tai aptemsta saulelė, tai miglota dienelė LTR(Mrk). Dvi dalys [mėnulio] bus aptemtos prš. | prk.: Kuo šaltesnio būdo žmogus, tuo jis mažiau klaidų daro, mažiau jausmai jį aptemę V.Piet. Tamsus nuliūdimas šviesias akis jam aptėmė, kaip temia šviesią vasaros dienelę didi audra vakaruose V.Krėv. Ir įspindo naujas šviesumas, kurio tamsa negal aptemti 154. 4. tr. ppr. impers. DrskŽ užklupti tamsai: Aptẽmo mane keliu beeinant J. Bevažiuojant par mišką mum i aptẽmo – bijojom vilkų Ėr. Anas ejo ejo, i aptẽmo jį Tvr. Eina motina to vaiko ieškot, beeinant jau ją ir aptemė BsPIV134(Brt). Stojos debesis ir aptemė juos BtLuk9,34. | prk.: Jei dar nebuvo nė tamsios naktelės, tai dar aptems mus sunkūs vargeliai I279(Mrs). 5. intr. nustoti blizgėti: An pirštelių žiedeliai aptemo KrvD292. Aptems auksiniai žiedeliai ant baltų rankelių LTR(Ob). 6. intr. LTR(Dkk) pasidaryti prastai reginčiam (apie akis): Do biškį matė, ir visai aptẽmo akes Dgp. Jau mano akys visai aptẽmo Mrj. Mano akes buvo aptẽmę [prieš operaciją] Dg. Teip čia prisikišu i skaitau, bet neilgai: aptémsta suvisu akys Rt. Iš šviesos išpuolęs aptẽmusioms akimis neišmanai, kur pulti Kl. Močiutė pasenus – akelės aptemę, rankelės sugrubę LTR(Zp). Iš didžio verksmo akys aptemo LTR(Kp). Išbals veidelis nuo rūsčių žodelių, aptems akelės nuo ašarėlių LMD(Stč). Suspaudė širdelę, negaliu kalbėtie, aptemė akelės, negaliu regėtie LLDIII597(Mrk). O aptemė mano šviesios akelės kap juodas debesėlis, aš neregėjau šviesių žvakelių Vlk. Ir nusidavė, kaip paseno Izaokas, jog jo akys aptemo regėti BB1Moz27,1. 7. intr. M.Valanč pasidaryti nepajėgiam (apie protą), netekti aiškumo (apie sąmonę): Net sąmonė buvo aptemus . Mat, kad tau, moterėle, protelis jau visai aptemo J.Paukš. Suvisum muno galva apsisuko, o protas aptẽmo BM303(Pvn). Proto neprapuldė, bet ir jų protas pasilpo ir aptẽmo A.Baran.tr. padaryti nepajėgų, aptemdyti (protą): Niekniekiai to svieto aptemė jo protą brš. Munie protas aptemtas brš. 8. intr. prk. būti atsilikusiam, nesąmoningam, tamsiam: Tiek aptẽmę žmonės! Ėr. Pats paliko aptẽmęs, aklys BM85(Brž). Tu aptemęs kaip čebatas LTR(Sb).
◊ ãkys aptẽmo
1. pasidarė silpna, apėmė svaigulys: Kraujas mušės an galvą, ir man ãkys aptẽmo, nieko nebemačiau Skrb. Įkritau vandenin, tai ir aptẽmo ãkys Pnd. Aptẽmo ãkys, i nežinau, kur eit Dglš. Nei iš šio, nei iš to ãkys aptẽmo, galva susisuko Kair.
2. pasidarė labai skaudu: Užmeta žodį tėvams, kad ir ãkys aptémsta Lk.
\ temti; aptemti; atitemti; įtemti; nutemti; patemti; pritemti; sutemti; užtemti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aptemti — aptémti vksm. Nuo dùlkių net sáulė aptẽmo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptemimas — aptemìmas sm. (2) → aptemti: 1. H167, R99, MŽ129, LL162,163, Š, KŽ O tuojaus užpuolė ant jo aptemimas ir tamsybė GNApD13,11. 2. R, R258,364, MŽ345,488, Sut, N, K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ Saulės, mėnesio aptemimas MŽ. Nusiduos mėnesio aptemimas iš dalies …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apūkti — 2 apūkti, ia, àpūkė 1. tr. aptraukti debesimis, apniaukti, aptemti: Apūkė dangų, bene lys Šts. | refl. CI304, Q83, R, MŽ, N, Ns1878,1, Bru, Š, BŽ437, Rtr, NdŽ, Pgg, Trg, Bt, Grd, NmŽ, Kin, End, Pln: Apsiū̃kęs oras tuo išsigaidrys J. Ūka užėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apduiti — 1 apdùiti intr. 1. apsitraukti dujomis, migla: Kai paputi, tai zerkolas ir apdū̃ja Slm. Apdùjęs langas, ir nesimato – kaip per dūmus Kkl. Ant senatuvę ir akys apdū̃ja Slm. Apdùję mano akys, nematau gerai, kas yra toli Užp. Berniukas krūptelėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmarkti — apmar̃kti J; R371, MŽ žr. apmargti 1: Man akys apmar̃ko KI127. Akys apmarksta nuo sniego B. Taip skaistų šviesumą šviečia [saulė], kad ir akys apmarksta RBSir43,4. ║ aptemti (apie akis): Akys jų apmarkusios buvo, idant jo nepažintų MP164. | prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniukti — 1 apniùkti intr. 1. apsitraukti debesimis, apsiniaukti: Diena apniùkus, panašu an lietų Ds. Buvo šaltas, apniukęs rytas, kad už kelių žingsnių nebebuvo žmogaus matyti J.Bil. Dangus taip apniùko, ar nepradės lyti?! Rd. Matos, kad bus lietaus –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniūkti — 2 apniū̃kti intr. 1. NdŽ apsitraukti debesimis, apniukti: Dangus apniūkęs – gali sulyti šieną Kš. Oras apniūkęs, šalta Ėr. Išeina saulė, paskui vėl apniū̃ksta Ėr. Dangus dažniausiai tamsiai apniūkęs BM415. Rudenį vis dienos apniū̃kę Trgn. Žalsvai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiūkstyti — K 1. Kel1863,130, KII239, Rtr debesimis apsitraukti, apsiniaukti: Dangus perkūnijos debesimis apsiū̃kstęs KI544. 2. aptemti, netekti gebėjimo regėti: Akis apsiū̃ksto, apsitamsina KII258. ūkstyti; apsiūkstyti; susiūkstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiūkuoti — 2 apsiūkuoti aptemti: Saulėta rudenio popietė traukė žvilgsnį ne į maldaknygės lapus, bet į apsiūkavusius laukus V.Myk Put. ūkuoti; apsiūkuoti; paūkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsulpti — 2 apsulpti intr. aptemti, apžilpti: Ir akys jų buvo apsulpusios, kaip regėti negalėjo BB1Sam4,15. sulpti; apsulpti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.